Disclaimer

De site van Berg las & montage (verder te noemen als BLM) wordt samengesteld door het management van BLM. Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. BLM aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel BLM alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BLM niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. BLM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van BLM, welke geen eigendom zijn van BLM, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BLM. Hoewel BLM uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BLM worden onderhouden wordt afgewezen.


Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de auteurs en databankrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij BLM en/of de aanbieders/intermediairs. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van BLM de Site of enig gedeelte van de inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt deze op eniger wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Site, anders dan conform het doel van de Site.
 
home home
stalinrichting stalinrichting
diversen diversen
referenties referenties
patura catalogi patura catalogi
contact contact